Alpha Colors is aanbieder van producten en concepten in de professionele en de doe-het-zelf markt.

Voorwaarden

1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveranties, aanbiedingen en prestaties van Alpha Colors aan afnemers potentiële afnemers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verwijzingen door afnemers naar hun eigen algemene voorwaarden of specifieke voorwaarden worden door Alpha Colors uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

2.1: Alle aanbiedingen, prijsopgaven, ongeacht of deze bij specifieke offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn- tenzij uitdrukkelijk anders is overeengkomen- geheel vrijblijvend alsmede exclusief btw en transport.

2.2: Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Alpha Colors zijn aangegaan, binden Alpha Colors eerst, nadat deze door Alpha Colors dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

2.3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor de aflevering van zaken een verandering in enige kostenfactor, zoals met name in de in- of uitvoerrechten ofwel in andere belastingen en/of heffingen van overheidswege en in de wisselkoers optreedt, is Alpha Colors gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.1: Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij de benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekenstelling aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.

3.2: Indien om welke reden dan ook de afnemer niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Alpha Colors, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de goederen bewaren voor risico en op kosten van afnemer volgens het bij Alpha Colors, althans in de brache gebruikelijke tarief.

4.1: Alpha Colors is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Alpha Colors voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet wordt aangetoond, dan wel op ongenoegzame wijze, of de rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd, heeft Alpha Colors het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of het reeds geleverde terug te nemen.

5.1: Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie. Betaling netto bij aflevering. Indien een factuur wordt gezonden, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen is de afnemer automatisch in verzuim.

5.2: Wanneer Alpha Colors een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij tevens gerechtigd bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.

5.3: De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.1: Indien de afnemer niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Alpha Colors verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekenstelling ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling terstond opeisbaar.

6.2:  In de door 6.1 genoemde gevallen heeft Alpha Colors eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk zulks ter keuze van Alpha Colors, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van de zijde Alpha Colors dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de afnemer, een en ander voorzover dit door de wanprestatie dan wel door omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

7:1 Indien zaken zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur – ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden- volledig is voldaan, blijven deze zaken eigendom van Alpha Colors tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de zaken niet volledig heeft plaats gevonden, is de afnemer niet gerechtigd de zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden, of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

7.2: Bij overtreding van de afnemer van bepaling 7.1 zal deze aan Alpha Colors een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten behoeve van de netto factuurwaarde onverminderd het recht van Alpha Colors op aanvullende schadevergoeding.

7.3: Alpha Colors is gerechtigd zonder ingebrekenstelling alle geleverde zaken ten aanzien waarvan zij het eigendomsvoorbehoud heeft, terug te nemen. De afnemer machtigt Alpha Colors nu reeds die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden. De kosten voor terugneming komen voor rekening van de afnemer.

8.1: Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming de regels van openbare orde en goeder trouw, is Alpha Colors niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, dus noch van directe dan wel indirecte van afnemer waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieu schade aan roerende of onroerende zaak, dan wel aan personen, bij afnemer.

8.2: Alpha Colors is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door geleverde goederen, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen en diensten, tenzij een en ander het gevolg is van opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid.

8.3:  De door Alpha Colors te vergoeden schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Alpha Colors is verzekerd dan wel indien er geen verzekering van kracht mocht zijn of geen dekking mocht worden geboden, tot maximaal 35% van het aan afnemer gefactureerde bedrag ter zake door Alpha Colors geleverde zaken ten aanzien waarvan zij schadeplichtig is, waarbij voor afnemer een eigen risico geldt van € 750,00 per gebeurtenis.

8.4: Alpha Colors is bevoegd, in goed overleg met de afnemer, voor eigen rekening fouten, waarvoor zij aansprakelijk is, te herstellen of de door fouten toegebrachte schade te beperken of op te heffen. Afnemer is gehouden Alpha Colors te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door Alpha Colors geleverde producten, voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is Alpha Colors niet aansprakelijk.

9.1: De afnemer is verplicht het geleverde terstond op eventuele, tekorten of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens Alpha Colors dat de zaken te zijner beschikking staan.

9.2:  Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid dient de afnemer binnen 24 uur te melden bij Alpha Colors. Indien niet binnen deze termijn wordt geklaagd zijn de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijke documenten bindend.

10.1: Op alle door de Alpha Colors te leveren zaken is uitsluitend van toepassing de garantie die door de fabrikant wordt verleend en jegens Alpha Colors wordt nagekomen.

11.1: Geschillen die rijzen ter zake van of in verband met de door Alpha Colors gesloten overeenkomsten, zullen ingeval de rechtbank bevoegd is worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

11.2: Op alle overeenkomsten waarbij Alpha colors partij is, is het Nederlandse recht van toepassing